Aktiviteite 2017-2018

 

7-10
4-11
5-11
11-11
17-11
18-11
19-11
26-11
9-12
11-12
27-12
7-1
13-1
14-1
18-1
19-1
20-1
27-1
27-1
28-1
29-1
30-1
4-2
9-2
11-2
17-2
 Wuilus liedjesaovend
 WP bördjes ophange
 Kaartverkoup zittinge
 Inscheete
 Zitting
 Zitting
 Seniore-zitting
 BCL Treffe
 Jeugzitting
 Jaorvergadering
 Wuilus kiene
 Gardefestival
 Prinsebal
 Jeugprinsebal
 Verkoup Wuiluskrant
 Verkoup Wuiluskrant
 Prinseresepsie
 Sleuteleuverdrach, Bezeuk de Waus,
 Resepsie Lomm en Wagebouwersbal
 Wuilusmis, Kieëskop en Jeugprinsresepsie
 Gekke Maondaag
 Brokke Dinsdaag
 Optoch Straole
 Bezeuk schoele en Sosjaal Kefee
 Resepsie Arcen
 Wp bördjes ophaole