De Wuiluspliessie

 


De Wuiluspliessie besteit oet ván links nao rechs:
Daan Jacobs, Fer van de Zande en, Hans Janssen

 Naet op de foto:
Calle Crommentuyn

Zeej hebbe ás taak 't bescherme ván ózze Prins en 't in gaoje bane leije ván de Gekke Maondaag. 

Vaerder keure zeej ok hiel kritisch de Veldese kroege. Kroege die aan de kwaliteit vóldaon kriege 't bord "Erkind Wuiluspliessie Lokaal"